Tin nhắn từ diễn đàn

1/7 - upgrade new verison - DONE 2/7 - loại bỏ các tiện ích không cần thiết