Tin nhắn từ diễn đàn

1/7 - upgrade new verison - DONE
2/7 - loại bỏ các tiện ích không cần thiết
3/7 - Bố trí lại các box